O projekcie

Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” realizowany jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie w latach 2014-2015.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Zmiany w otoczeniu gospodarczym mają ogromny wpływ na kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego. Zmieniają się oczekiwania studentów – chcą studiować na uczelniach, których dyplom uznawany jest w wielu krajach, zdobywać praktyczną wiedzę popartą certyfikatami uznawanymi na rynku pracy. Wzrasta także konkurencja na rynku edukacyjnym.

W celu uatrakcyjnienia oferty Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) SGGW podjął współpracę z zagranicznymi uczelniami przyrodniczymi – Uniwersytetem w Bonn i Wiedniu, które kształcą na najwyższym światowym poziomie na kierunkach zbieżnych z SGGW. Wspólnie realizowany projekt będzie dotyczył utworzenia trzech nowych specjalności dostępnych dla studentów 3 kierunków: logistyki, zarządzania oraz ekonomii. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu zarządzania jakością, zarządzania łańcuchami dostaw, w tym dostaw żywności oraz bioekonomii.

Rola zagadnień związanych z bioekonomią jest coraz bardziej podkreślana na forum międzynarodowym. Potwierdzają to także działania Unii Europejskiej, w lutym 2012r. przyjęto „Europejską Strategię na Rzecz Biogospodarki”, zbieżną ze Strategią „Europa 2020”. Koncepcja rozwoju biogospodarki znajduje również odzwierciedlenie w programie badań „Horyzont 2020”. Komisja Europejska szacuje, że europejska biogospodarka daje już 22 mln miejsc pracy i przynosi 2 bln euro rocznie.

Współpraca ponadnarodowa i wspólna z partnerami praca nad adaptowaniem nowych programów kształcenia jest ogromną szansą zarówno dla Wydziału, jak i dla pracowników i studentów. Planowane staże szkoleniowe dla pracowników umożliwią wdrożenie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych obserwowanych w uczelniach zagranicznych, a udział praktyków w procesie kształcenia zwiększy przydatność zdobywanej wiedzy na rynku pracy. Materiały do zajęć oferowane będą także on-line, co zwiększy ich dostępność.