Ścieżka kwalifikacji

Sylwetka absolwenta:

 1. Rozumie podstawy zarządzania jakością.
 2. Posiada umiejętności z zakresu wdrażania, utrzymania i rozwoju systemów zarządzania jakością.
 3. Posiada umiejętności organizacji audytów wewnętrznych.
 4. Posiada umiejętności zastosowania narzędzi zarządzania jakością.
 5. Potrafi podejmować decyzje na podstawie danych statystycznych.
 6. Wykazuje umiejętności tworzenia i rozwoju procesów zarządzania jakością w kierunku TQM.

Przedmioty do realizacji w programie zajęć (I edycja 2014/2015):

Semestr zimowy:

 1. Jakościowe zarządzanie – podstawy i kierunki rozwoju.
 2. Prawo żywnościowe i znakowanie żywności.
 3. Systemy zapewnienia jakości w produkcji żywności.
 4. Opakowania i gospodarka odpadami opakowaniowymi.
 5. Łańcuchy dostaw w gospodarce.

Semestr letni:

 1. Procesowe zarządzanie jakością.
 2. Metody ilościowe w podejmowaniu decyzji.
 3. Zarządzanie ryzykiem i sytuacją kryzysową.
 4. Audyt w organizacji.
 5. Systemy etyczne w działalności gospodarczej.

Wymagana jest realizacja zajęć praktycznych.

Skrócony opis przedmiotów
Nazwa przedmiotu Główne treści
 Jakościowe zarządzanie – podstawy i kierunki rozwoju  Ewolucja podejścia do problematyki jakości. Koncepcja Total Quality Management (TQM). Koszty jakości. Metody i narzędzia doskonalenia jakości. Zarządzanie procesowe. Systemy zapewnienia jakości. Nagrody jakości.
 Prawo żywnościowe i znakowanie żywności Uwarunkowania prawne związane z wprowadzaniem na rynek i obrotem produktami żywnościowymi. Uwarunkowania prawne związane ze znakowaniem produktów żywnościowych; oznaczanie składu produktów żywnościowych. Uwarunkowania prawne związane z certyfikacją produktów żywnościowych. Podstawowe akty prawne dotyczące produkcji i znakowania żywności. Wymagania prawne dotyczące chronionej nazwy pochodzenia i chronionego oznaczenia geograficznego gwarantowanej tradycyjnej specjalności
 Systemy zapewnienia jakości w produkcji żywności  Podstawy produkcji rolniczej metodami ekologicznymi i system integrowanej produkcji. Certyfikacja w produkcji rolniczej – produkcja metodami ekologicznymi i integrowania, GlobalGAP, inne krajowe i zagraniczne. Wybrane systemy zapewnienia jakości w przetwórstwie – HACCP, ISO22000, GMP, GMP+. Inne certyfikaty dla żywności – IFS, BRC. Studia przypadku – IFS, GLOBALGAP.
 Opakowania i gospodarka odpadami opakowaniowymi  Uwarunkowania prawne związane z gospodarką opakowaniami.Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz opłaty produktowej i opłaty depozytowej. Regulacje obowiązujące dla odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz opakowań po produktach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin. Recykling i inne procesy odzysku odpadów opakowaniowych.
Łańcuchy dostaw w gospodarce Globalne rynki i systemy dostaw.Ocena regionów według kryteriów EPIC: Economy, Politics, Infrastructure, Competence. Identyfikacja wymagań jakościowych na poszczególnych rynkach (Azja, Afryka, Ameryka Południowa, itd.). Komunikacja w zakresie obrotu produktami z dostawcami i zainteresowanymi stronami.Wymiana informacji dot. jakości między partnerami handlowymi, traceability w łańcuchu dostaw. Zagadnienia związane z zakupami, w tym specyfikacje zakupów i usług, ocena dostawców.
 Procesowe zarządzanie jakością  Zarządzanie procesowe. Rodzina norm serii ISO 9000. System zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w praktyce. Ocena skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Wprowadzenie w problematykę postępowania certyfikacyjnego.
 Metody ilościowe w podejmowaniu decyzji  Zakres i pojęcia teorii decyzji, prawdopodobieństwa, modele decyzyjne. Rozkłady statystyczne i ich stosowanie. Statystyczna kontrola procesów SPC (Statistical Process Control). Poprawa jakości przy pomocy metodyki doświadczeń DOE (Design of Experiment).
 Zarządzanie ryzykiem i sytuacją kryzysową  Teoria ryzyka, rodzaje i źródła ryzyka. Koncepcja zarządzania ryzykiem; instrumenty zarządzania ryzykiem; narzędzia do modelowania ryzyka; ćwiczenia i studia przypadków z modelowania. System zarządzania kryzysowego na szczeblu krajowym i lokalnym. Komunikacja i zarządzanie informacją w kryzysie.
 Audyt w organizacji  Rola i cele audytu w zarządzaniu organizacją, terminologia audytu i zasady audytowania. Rodzaje audytu. Międzynarodowe standardy audytu. Zarządzanie programem audytów, proces audytu – inicjowanie audytu, przegląd dokumentacji. Przygotowanie audytu, przeprowadzenie audytu – techniki audytowania, psychologia audytu. Gromadzenie informacji, pętla audytu, ustalenia z audytu. Działania poaudytowe, kompetencje audytorów. Organizacja i audytowanie systemów zapewniania jakości.
 Systemy etyczne w działalności gospodarczej  Etyka w biznesie. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Norma odpowiedzialności społecznej SA8000.

W ramach ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” prowadzony jest nabór. Ukończenie zajęć w ramach ścieżki to także certyfikat „Młodszego menadżera jakości” wydawany przez instytucję certyfikującą.

Informacje o ramowym programie specjalności znajdziesz w pliku Program. Zapraszam do zapoznania się z tą informacją. Zgłoszenia można wysyłać mailem: anna_odziemkowska@sggw.pl. Ścieżka jest dostępna dla studentów drugiego roku studiów magisterskich.

W trakcie realizacji ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” do realizacji jest zestaw przedmiotów. Wykaz najważniejszych treści znajdziesz w pliku – pobierz

.