Przedłużenie konkursu na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe

W związku z oczekiwaniem przez aplikujących na potwierdzenia przyjęcia na staż dydaktyczno-naukowy, celem złożenia kompletu wymaganych dokumentów, ogłaszam przedłużenie terminu składania aplikacji, w konkursie na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe ogłoszonym 9 lutego 2015 r., do dnia 5 marca 2015 r., do godz. 16.00. Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 6 marca 2015 r, do godz. 16.00. Pozostałe warunki konkursu pozostają niezmienne. /przyg. N. Drejerska/

KONKURS NA ZAGRANICZNE STAŻE DYDAKTYCZNO-NAUKOWE

Warszawa, dnia 09.02.2015 r.

 

KONKURS NA ZAGRANICZNE STAŻE DYDAKTYCZNO-NAUKOWE

Dziekan WNE SGGW w Warszawie ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest wyłonienie
uczestników programu stażowego, w projekcie Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00. Staże mają zostać zrealizowane do Uczelni Partnerskich w ramach projektu, czyli Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn oraz Univeristy of Vienna oraz do innych renomowanych szkół wyższych. Konkurs zostaje ogłoszony w związku z niewyłonieniem wystarczającej liczby stażystów w edycji zimowej ogłoszonej 15 stycznia 2015. W obecnym naborze przewiduje się dwa staże dla młodych doktorów oraz pięć dla doktorantów.

Do konkursu na staże dla młodych doktorów mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 2012, poz. 572, ze zm.), Statucie SGGW oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają tytuł doktora,
 • nie ukończyły 35 roku życia,
 • są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi SGGW,
 • posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach naukowych,
 • wykazują znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym efektywne odbycie stażu zagranicznego
 • podejmowana tematyka daje szansę rozwoju działalności dydaktyczno-naukowej w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”.

Do konkursu na staże dla doktorantów mogą przystąpić osoby, które są uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie, a ich tematyka dydaktyczno-naukowa daje szansę rozwoju działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” oraz wykazują znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym efektywne odbycie stażu zagranicznego.

Stypendyści będą pobierać w ramach Zadania nr 3 „Staże i stypendia dla kadry dydaktycznej” stypendium naukowe przez okres 1 miesiąca, w wysokości 5000 zł brutto brutto na miesiąc w przypadku doktorów oraz 4000 zł brutto brutto na miesiąc w przypadku doktorantów oraz pokrycie kosztów podróży w obie strony do miejsca odbywania stażu dydaktyczno-naukowego w kwocie nieprzekraczającej 2000 zł.

Do obowiązków stypendysty należy:

 • zrealizowanie wyjazdu na 1-miesięczny zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy do ośrodka akademickiego w tematyce bioekonomii lub łańcuchów dostaw lub zarządzania jakością lub kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” do końca maja 2015 roku (dla jesiennej edycji konkursu).
 • przygotowanie i złożenie sprawozdania do Koordynatora Zadania 3 z wyjazdu nie później niż 14 dni kalendarzowych po powrocie nt. przebiegu aktywności dydaktyczno-naukowych w trakcie stażu oraz osiągniętych rezultatach ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” oraz określeniu sposobu w jaki zostaną upowszechnione wyniki pracy dydaktyczno-naukowej. Jako załącznik do sprawozdania należy dołączyć potwierdzenie pobytu w ośrodku, w którym stypendysta przebywał (załącznik 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe dla kadry akademickiej oraz doktorantów SGGW w ramach projektu: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00).

Dokumenty należy składać do Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych Anny Odziemkowskiej, budynek 7, pokój 18:

 • Wniosek o przyznanie stypendium na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy,
 • Plan stażu dydaktyczno-naukowego ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”. z uzasadnieniem, zaakceptowany przez Kierownika Katedry i promotora w przypadku doktorantów, zaakceptowany przez Kierownika Katedry i promotora w przypadku doktorantów,
 • Zgoda instytucji przyjmującej z terminem odbycia stażu,
 • Informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 • Opinia promotora, z poparciem kierownika studium doktoranckiego lub opinia bezpośredniego przełożonego (doktorzy),
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu doktorskiego,
 • w przypadku pracowników zaświadczenie o zatrudnieniu w SGGW na czas nie krótszy niż 30.06.2015.
 • w przypadku doktorantów zaświadczenie o studiowaniu na studiach doktoranckich.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 23 lutego 2015, godz. 16.00. Regulamin oraz Umowa na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy znajduje się na stronie internetowej http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/

Uczestnicy stażu zostaną wybrani spośród kandydatów przez Dziekana WNE po rekomendacji Komisji Konkursowej do dnia: 25 lutego 2015, godz. 16.00.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

KONKURS NA ZAGRANICZNE STAŻE DYDAKTYCZNO-NAUKOWE

Dziekan WNE SGGW w Warszawie ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest wyłonienie
uczestników programu stażowego, w projekcie Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00. Staże mają zostać zrealizowane do Uczelni Partnerskich w ramach projektu, czyli Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn oraz Univeristy of Vienna oraz do innych renomowanych szkół wyższych..

Do konkursu na staże dla młodych doktorów mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 2012, poz. 572, ze zm.), Statucie SGGW oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają tytuł doktora,
 • nie ukończyły 35 roku życia,
 • są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi SGGW,
 • posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach naukowych,
 • wykazują znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym efektywne odbycie stażu zagranicznego
 • podejmowana tematyka daje szansę rozwoju działalności dydaktyczno-naukowej w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”.

Do konkursu na staże dla doktorantów mogą przystąpić osoby, które są uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie, a ich tematyka dydaktyczno-naukowa daje szansę rozwoju działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” oraz wykazują znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym efektywne odbycie stażu zagranicznego.

 

Stypendyści będą pobierać w ramach Zadania nr 3 „Staże i stypendia dla kadry dydaktycznej” stypendium naukowe przez okres 1 miesiąca, w wysokości 5000 zł brutto brutto na miesiąc w przypadku doktorów oraz 4000 zł brutto brutto na miesiąc w przypadku doktorantów oraz pokrycie kosztów podróży w obie strony do miejsca odbywania stażu dydaktyczno-naukowego w kwocie nieprzekraczającej 2000 zł.

Do obowiązków stypendysty należy:

 • zrealizowanie wyjazdu na 1-miesięczny zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy do ośrodka akademickiego w tematyce bioekonomii lub łańcuchów dostaw lub zarządzania jakością lub kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” do końca maja 2015 roku (dla jesiennej edycji konkursu).
 • przygotowanie i złożenie sprawozdania do Koordynatora Zadania 3 z wyjazdu nie później niż 14 dni kalendarzowych po powrocie nt. przebiegu aktywności dydaktyczno-naukowych w trakcie stażu oraz osiągniętych rezultatach ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” oraz określeniu sposobu w jaki zostaną upowszechnione wyniki pracy dydaktyczno-naukowej. Jako załącznik do sprawozdania należy dołączyć potwierdzenie pobytu w ośrodku, w którym stypendysta przebywał (załącznik 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe dla kadry akademickiej oraz doktorantów SGGW w ramach projektu: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00).

 

Dokumenty należy składać do Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych Anny Odziemkowskiej, budynek 7, pokój 18:

 • Wniosek o przyznanie stypendium na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy,
 • Plan stażu dydaktyczno-naukowego ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”. z uzasadnieniem, zaakceptowany przez Kierownika Katedry i promotora w przypadku doktorantów, zaakceptowany przez Kierownika Katedry i promotora w przypadku doktorantów,
 • Zgoda instytucji przyjmującej z terminem odbycia stażu,
 • Informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 • Opinia promotora, z poparciem kierownika studium doktoranckiego lub opinia bezpośredniego przełożonego (doktorzy),
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu doktorskiego,
 • w przypadku pracowników zaświadczenie o zatrudnieniu w SGGW na czas nie krótszy niż 30.06.2015.
 • w przypadku doktorantów zaświadczenie o studiowaniu na studiach doktoranckich.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 28 stycznia 2015, godz. 16.00. Regulamin oraz Umowa na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy znajduje się na stronie internetowej http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/

Uczestnicy stażu zostaną wybrani spośród kandydatów przez Dziekana WNE po rekomendacji Komisji Konkursowej do dnia: 30 stycznia 2015, godz. 16.00.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Dokumenty do pobrania:

Podpisano umowę z PCBC dot. akredytacji ścieżki kształcenia

PCBCInformujemy, że została podpisana umowa między Wydziałem Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie a Polskim Centrum Badań i i Certyfikacji SA w zakresie akredytacji ścieżki kształcenia „Młodszy menadżer jakości” i certyfikacji uczestników ścieżki. Jest to kolejne działanie mające na celu zwiększenia kompetencji absolwentów oraz podniesienie jakości kształcenia na WNE SGGW w Warszawie.