KONKURS NA ZAGRANICZNE STAŻE DYDAKTYCZNO-NAUKOWE

Warszawa, dnia 13.03.2015 r.

 

KONKURS NA ZAGRANICZNE STAŻE DYDAKTYCZNO-NAUKOWE

            Dziekan WNE SGGW w Warszawie ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest wyłonienie uczestników programu stażowego, w projekcie Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00. Staże mają zostać zrealizowane do Uczelni Partnerskich w ramach projektu, czyli Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn oraz Univeristy of Vienna oraz do innych renomowanych szkół wyższych. Konkurs zostaje ogłoszony w związku z niewyłonieniem wystarczającej liczby stażystów w edycji wiosennej ogłoszonej 9 lutego 2015. W obecnym naborze przewiduje się jeden staż dla doktoranta.

            Do konkursu na staże dla doktorantów mogą przystąpić osoby, które są uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie, a ich tematyka dydaktyczno-naukowa daje szansę rozwoju działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” oraz wykazują znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym efektywne odbycie stażu zagranicznego.

            Stypendyści będą pobierać w ramach Zadania nr 3 „Staże i stypendia dla kadry dydaktycznej” stypendium naukowe przez okres 1 miesiąca, w wysokości 4000 zł brutto brutto na miesiąc w przypadku doktorantów oraz pokrycie kosztów podróży w obie strony do miejsca odbywania stażu dydaktyczno-naukowego w kwocie nieprzekraczającej 2000 zł.

Do obowiązków stypendysty należy:

 • zrealizowanie wyjazdu na 1-miesięczny zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy do ośrodka akademickiego w tematyce bioekonomii lub łańcuchów dostaw lub zarządzania jakością lub kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” do 15 czerwca 2015 roku.
 • przygotowanie i złożenie sprawozdania do Koordynatora Zadania 3 z wyjazdu nie później niż 14 dni kalendarzowych po powrocie nt. przebiegu aktywności dydaktyczno-naukowych w trakcie stażu oraz osiągniętych rezultatach ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” oraz określeniu sposobu w jaki zostaną upowszechnione wyniki pracy dydaktyczno-naukowej. Jako załącznik do sprawozdania należy dołączyć potwierdzenie pobytu w ośrodku, w którym stypendysta przebywał (załącznik 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe dla kadry akademickiej oraz doktorantów SGGW w ramach projektu: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00).

Dokumenty należy składać do Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych Anny Odziemkowskiej, budynek 7, pokój 18b:

 • Wniosek o przyznanie stypendium na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy,
 • Plan stażu dydaktyczno-naukowego ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” z uzasadnieniem, zaakceptowany przez Kierownika Katedry i promotora w przypadku doktorantów,
 • Zgoda instytucji przyjmującej z terminem odbycia stażu,
 • Informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 • Opinia promotora, z poparciem kierownika studium doktoranckiego
 • w przypadku doktorantów zaświadczenie o studiowaniu na studiach doktoranckich.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 27 marca 2015, godz. 16.00. Regulamin oraz Umowa na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy znajduje się na stronie internetowej http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/

Uczestnik stażu zostanie wybrany spośród kandydatów przez Dziekana WNE po rekomendacji Komisji Konkursowej do dnia: 30 marca 2015, godz. 16.00.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

WYNIKI KONKURSU NA STAŻ NAUKOWO-DYDAKTYCZNY (II edycja, II konkurs)

Na podstawie rekomendacji komisji z dnia 06.03.2015 r. przeprowadzono kwalifikację osób w ramach rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe dla kadry akademickiej oraz doktorantów SGGW w ramach projektu UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00 „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej Młodszy Menadżer Jakości.” Na staże zagraniczne zostały zakwalifikowane następujące osoby:

 • staże dla młodych doktorów: dr Ewa Ferens, dr Emilia Stola
 • staże dla doktorantów: mgr Sylwia Małażewska, mgr Monika Roman, mgr Paulina Stolarczyk, mgr Paulina Tuka, mgr Piotr Pietrzak

 

Do konkursu napłynęło osiem zgłoszeń, z czego trzy na staże dla młodych doktorów oraz pięć na staż dla doktorantów. Przyznano stypendia w wysokości: 5000,00 PLN brutto brutto dla młodych doktorów oraz 4000,00 PLN brutto brutto dla doktorantów.

WYNIKI KONKURSU NA STAŻ NAUKOWO-DYDAKTYCZNY (II edycja)

Na podstawie rekomendacji komisji z dnia 30.01.2015 r. przeprowadzono kwalifikację osób w ramach rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe dla kadry akademickiej oraz doktorantów SGGW w ramach projektu UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00 „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej Młodszy Menadżer Jakości.” Na staże zagraniczne zostały zakwalifikowane następujące osoby:

 • staże dla młodych doktorów: dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa, dr Joanna Chudzian, dr Piotr Gołasa, dr Tomasz Rokicki
 • staże dla doktorantów: mgr Magdalena Kowalewska

Do konkursu napłynęło pięć zgłoszeń, z czego cztery na staże dydaktyczno-naukowe dla młodych doktorów oraz jeden na staż dla doktorantów. Przyznano stypendia w wysokości: 5000,00 PLN brutto brutto dla młodych doktorów oraz 4000,00 PLN brutto brutto dla doktorantów.