Przedłużenie konkursu na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe

W związku z oczekiwaniem przez aplikujących na potwierdzenia przyjęcia na staż dydaktyczno-naukowy, celem złożenia kompletu wymaganych dokumentów, ogłaszam przedłużenie terminu składania aplikacji, w konkursie na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe ogłoszonym 9 lutego 2015 r., do dnia 5 marca 2015 r., do godz. 16.00. Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 6 marca 2015 r, do godz. 16.00. Pozostałe warunki konkursu pozostają niezmienne. /przyg. N. Drejerska/

Kwalifikacja na staż

Na podstawie rekomendacji komisji powołanej do spraw przeprowadzania kwalifikacji osób w ramach rekrutacji na staże/praktyki dla studentów SGGW w ramach projektu UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00 „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej Młodszy Menadżer Jakości”, na staż zakwalifikowano następującą osobę:

 • staże dla osób realizujących specjalności bioekonomia, lub łańcuchy dostaw, lub zarządzanie jakością Pan: Jan Pacelik.

Do konkursu napłynęło jedno zgłoszenie. Przyznano stypendium w wysokości: 2000,00 PLN brutto brutto. Stypendyście gratulujemy!

KONKURS NA ZAGRANICZNE STAŻE DYDAKTYCZNO-NAUKOWE

Warszawa, dnia 09.02.2015 r.

 

KONKURS NA ZAGRANICZNE STAŻE DYDAKTYCZNO-NAUKOWE

Dziekan WNE SGGW w Warszawie ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest wyłonienie
uczestników programu stażowego, w projekcie Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00. Staże mają zostać zrealizowane do Uczelni Partnerskich w ramach projektu, czyli Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn oraz Univeristy of Vienna oraz do innych renomowanych szkół wyższych. Konkurs zostaje ogłoszony w związku z niewyłonieniem wystarczającej liczby stażystów w edycji zimowej ogłoszonej 15 stycznia 2015. W obecnym naborze przewiduje się dwa staże dla młodych doktorów oraz pięć dla doktorantów.

Do konkursu na staże dla młodych doktorów mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 2012, poz. 572, ze zm.), Statucie SGGW oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają tytuł doktora,
 • nie ukończyły 35 roku życia,
 • są pracownikami naukowymi lub naukowo-dydaktycznymi SGGW,
 • posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach naukowych,
 • wykazują znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym efektywne odbycie stażu zagranicznego
 • podejmowana tematyka daje szansę rozwoju działalności dydaktyczno-naukowej w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”.

Do konkursu na staże dla doktorantów mogą przystąpić osoby, które są uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie, a ich tematyka dydaktyczno-naukowa daje szansę rozwoju działalności naukowo-dydaktycznej w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” oraz wykazują znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym efektywne odbycie stażu zagranicznego.

Stypendyści będą pobierać w ramach Zadania nr 3 „Staże i stypendia dla kadry dydaktycznej” stypendium naukowe przez okres 1 miesiąca, w wysokości 5000 zł brutto brutto na miesiąc w przypadku doktorów oraz 4000 zł brutto brutto na miesiąc w przypadku doktorantów oraz pokrycie kosztów podróży w obie strony do miejsca odbywania stażu dydaktyczno-naukowego w kwocie nieprzekraczającej 2000 zł.

Do obowiązków stypendysty należy:

 • zrealizowanie wyjazdu na 1-miesięczny zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy do ośrodka akademickiego w tematyce bioekonomii lub łańcuchów dostaw lub zarządzania jakością lub kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” do końca maja 2015 roku (dla jesiennej edycji konkursu).
 • przygotowanie i złożenie sprawozdania do Koordynatora Zadania 3 z wyjazdu nie później niż 14 dni kalendarzowych po powrocie nt. przebiegu aktywności dydaktyczno-naukowych w trakcie stażu oraz osiągniętych rezultatach ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” oraz określeniu sposobu w jaki zostaną upowszechnione wyniki pracy dydaktyczno-naukowej. Jako załącznik do sprawozdania należy dołączyć potwierdzenie pobytu w ośrodku, w którym stypendysta przebywał (załącznik 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe dla kadry akademickiej oraz doktorantów SGGW w ramach projektu: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00).

Dokumenty należy składać do Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych Anny Odziemkowskiej, budynek 7, pokój 18:

 • Wniosek o przyznanie stypendium na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy,
 • Plan stażu dydaktyczno-naukowego ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”. z uzasadnieniem, zaakceptowany przez Kierownika Katedry i promotora w przypadku doktorantów, zaakceptowany przez Kierownika Katedry i promotora w przypadku doktorantów,
 • Zgoda instytucji przyjmującej z terminem odbycia stażu,
 • Informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji,
 • Opinia promotora, z poparciem kierownika studium doktoranckiego lub opinia bezpośredniego przełożonego (doktorzy),
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu doktorskiego,
 • w przypadku pracowników zaświadczenie o zatrudnieniu w SGGW na czas nie krótszy niż 30.06.2015.
 • w przypadku doktorantów zaświadczenie o studiowaniu na studiach doktoranckich.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 23 lutego 2015, godz. 16.00. Regulamin oraz Umowa na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy znajduje się na stronie internetowej http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/

Uczestnicy stażu zostaną wybrani spośród kandydatów przez Dziekana WNE po rekomendacji Komisji Konkursowej do dnia: 25 lutego 2015, godz. 16.00.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

KONKURS NA STAŻE / PRAKTYKI STUDENCKIE

Dziekan WNE SGGW w Warszawie ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest wyłonienie uczestnika programu stażowego, w projekcie Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00. Staż ma zostać zrealizowany w przedsiębiorstwach.

Staże mogą odbywać studenci SGGW, którzy:

 • w chwili dokonania zgłoszenia rekrutacyjnego oraz w dniu podpisania umowy są studentami SGGW na II stopniu kształcenia,
 • deklarują chęć podwyższania kwalifikacji zawodowych, praktycznych w zakresie bioekonomii lub łańcuchów dostaw lub zarządzania jakością,
 • deklarują wolę udziału w projekcie Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Liczba Uczestników odbywających płatne staże jest ograniczona. W stażu udział weźmie 1 student.

Studenci sami poszukują firmy, w której odbędą staż, w przypadku braku takiej możliwości, miejsce praktyk zostanie wskazane przez organizatora Konkursu.

Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 • Zamieszczenia informacji o rozpoczęciu i warunkach rekrutacji na Staże na stronie internetowej projektu http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/staze-i-stypendia/ oraz stronie stustent.wne.sggw.pl
 • Osoby zainteresowane odbyciem stażu składają u Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych Anny Odziemkowskiej, budynek 7, pokój 18 następujące dokumenty:
  1. CV
  2. list motywacyjny
  3. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do odbywania stażu zawodowego, poświadczone przez Dziekana. Stanowi ono załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, wzór do pobrania na stronie projektu http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/staze-i-stypendia/ oraz stronie student.wne.sggw.pl
 • Weryfikacja kryteriów formalnych wymienionych w ustępie 2 nastąpi przez Kierownika projektu i Koordynatora zadania,
 • Ustalenie listy osób zakwalifikowanych odbędzie się na podstawie średniej ocen za poprzedni rok studiów lub ze studiów licencjackich (dla 1 roku studiów),
 • Skierowanie kandydatów wskazanych przez przedstawicieli przedsiębiorstw na badania lekarskie, o ile są one wymagane przez pracodawców
 • Złożenie przez Kandydata (po zakwalifikowaniu na staż) wymaganych dokumentów, o których jest mowa w pkt. 2 Obowiązki stażysty),
 • Podpisanie Umowy Trójstronnej. Stanowi ona załącznik nr 7 do Regulaminu Staży/Praktyk

Stażysta będzie pobierać w ramach Zadania nr 1 „stypendia dla studentów” stypendium stażowe przez okres 1 miesiąca (minimum 80 godzin praktyk), w wysokości 2000 zł brutto brutto.

Obowiązki stażysty:

 • Ubezpieczyć się w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na czas trwania stażu, pod rygorem niedopuszczenia do stażu,
 • Przedłożyć oświadczenie bądź dokumenty poświadczające:
  1. prawo do renty,
  2. posiadanie tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych (jeśli brak – dostarczyć przed rozpoczęciem stażu druki ZUA i ZWUA)
  3. stopień niepełnosprawności (o ile któryś z czynników dotyczy)
 • Rozpocząć i zakończyć staż zgodnie z ustalonym terminem, oraz rozkładem czasu pracy określonym przez Zakład Pracy,
 • Odbyć staż w miejscu i zgodnie z zasadami i programem określonymi przez Zakład Pracy,
 • Przestrzegać ustalonego harmonogramu, opisu stażu i wymogów pracodawcy;
 • Przestrzegać obowiązujących w przedsiębiorstwie zasad dotyczących ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, godzin pracy oraz wszelkich postanowień prawnych dotyczących zachowania poufności;
 • Prowadzić kartę czasu pracy stażysty,
 • Wykonywać polecone czynności w terminie i bez usterek. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych czynnościach Stażysta zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia niezwłocznie,
 • Pisemnie poinformować Uczelnię o przerwaniu stażu w ciągu 3 dni od daty zaistnienia tego faktu, poprzez dostarczenie oświadczenia do Biura Projektu i niezwłoczne informowanie Koordynatora Zadania o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji stażu,
 • Przedstawienie w Biurze Projektu zaświadczenia o odbyciu stażu wydanego przez przedsiębiorstwo (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).

W przypadku rezygnacji z udziału w realizacji Stażu, stażysta zobowiązany jest zwrócić wszystkie otrzymane materiały i środki finansowe.

Dokumenty należy składać do Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych Anny Odziemkowskiej, budynek 7, pokój 18

 1. Zasady kwalifikacji

Kwalifikacji uczestników do odbywania staży dokonuje Komisja i rekomenduje Dziekanowi, po uprzednim zatwierdzeniu listy osób zakwalifikowanych przez Kierownika Projektu. W pierwszej kolejności dokonana zostanie weryfikacja formalna otrzymanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę następujące kryteria formalne wobec kandydata:

 1. Kompletność złożenia wymaganych dokumentów,
 2. Czy kandydat jest studentem określonego kierunku studiów II-go stopnia SGGW – Ekonomii lub Logistyki lub Zarządzania (i odpowiednich specjalności),
 3. Zgłasza chęć podwyższania praktycznych kwalifikacji zawodowych.
 4. Deklaruje wolę udziału w projekcie Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwalifikacja prowadzona jest spośród osób, które spełniają kryteria formalne. Kryteria formalne są podstawą do sporządzenia listy rankingowej (według średniej z dotychczasowego toku studiów lub ze studiów I stopnia – licencjackich). Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa uczestników (w przypadku nadmiaru zgłoszeń). W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wpisane zostaną osoby z listy rezerwowej.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 lutego 2015, godz. 16.00. Regulamin oraz Umowa na stypendium dla studentów znajduje się na stronie internetowej http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/

Uczestnicy stażu zostaną wybrani spośród kandydatów przez Dziekana WNE po rekomendacji Komisji Konkursowej do dnia: 25 lutego 2015, godz. 16.00.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Więcej informacji:

http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/staze-i-stypendia/

Dokumenty do pobrania:

Wyniki konkursu

Na podstawie rekomendacji komisji powołanej do spraw przeprowadzania kwalifikacji osób w ramach rekrutacji na staże/praktyki dla studentów SGGW w ramach projektu UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00 „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej Młodszy Menadżer Jakości”, na staże zakwalifikowane następujące osoby:

 • staże dla osób realizujących ścieżkę Młodszy Menadżer Jakości Pan/i: Karolina Sosnowska, Mariusz Więcław, Mariusz Szyjer, Justyna Wasiak, Mateusz Niczyporuk, Wioleta Hołownia, Anieszka Sałbut, Ewa Makowska, Monika Niedzielska, Magdalena Wiluk;
 • staże dla osób realizujących specjalności bioekonomia, lub łańcuchy dostaw, lub zarządzanie jakością Pan/i: Katarzyna Pijanowska, Izabela Barżykowska, Magda Kapitan, Joanna Rutkowska, Joanna Malinger, Marcin Łagowski, Daria Kaszuba, Katarzyna Pietnoczka, Anna Borkowska.

Do konkursu napłynęło dziewiętnaście zgłoszeń, z czego dziesięć na staże w ramach ścieżki Młodszy Menadżer Jakości oraz dziewięć na staże dla studentów specjalności bioekonomia lub zarządzanie jakością lub łańcuchy dostaw. Przyznano stypendia w wysokości: 2000,00 PLN brutto brutto. Stypendystom gratulujemy!

Pierwsi stypendyści zakończyli swoje staże

W ramach projektu, w edycji zimowej przyznano sześć stypendiów dla młodych doktorów i sześć dla doktorantów na realizacje staży dydaktyczno-naukowych w uczelniach partnerskich bądź innych wiodących ośrodkach w zakresie bioekonomii, łańcuchów dostaw bądź zarządzania jakością. Pierwszych dwoje stypendystów zakończyło już swoje wyjazdy stażowe.

Dr Joanna Baran, Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, miejsce stażu: VŠB-Technical University of Ostrava, termin stażu: 12.12.2014-12.01.2015 r. Realizacja badań w ramach stażu umożliwiła porównanie systemów logistycznych funkcjonujących w polskich przedsiębiorstwach z rozwiązaniami stosowanymi w przedsiębiorstwach czeskich oraz zapoznanie się z metodami oceny efektywności i nowoczesności systemów logistycznych stosowanymi przez naukowców z VŠB-Technical University of Ostrava. Zdobyte podczas stażu doświadczenie oraz wiedza z zakresu techniki sterowania przepływami w łańcuchach dostaw, różnych koncepcji zarządzania produkcją, dostawami, zapasami itp. w łańcuchach dostaw, będą mogły być wykorzystane dla prowadzenia zajęć dydaktycznych np. w ramach prowadzenia przedmiotu „Koncepcje i metody zarządzania w łańcuchu dostaw”.

Dr Marcin Wysokiński, Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, miejsce stażu: VŠB-Technical University of Ostrava, termin stażu: 12.12.2014-12.01.2015. Temat: Audyt i zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych. Realizacja stażu naukowo-dydaktycznego umożliwiła rozpoznanie koncepcji logistyki produkcji w różnych branżach przemysłu w kontekście audytu logistycznego. Logistyka przemysłowa będąca przedmiotem badań Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie, to ciekawe doświadczenie poznawcze i okazja do uzupełnienia wiedzy inżynierskiej potrzebnej w pracy dydaktycznej i naukowej. Pobyt w jednostce naukowej zajmującej się techniczną stroną logistyki umożliwił rozpoznanie metod i narzędzi, stosowanych w audycie i zarządzaniu logistycznym. Nabyta wiedza i doświadczenie posłużą do podnoszenia jakości kształcenia w ramach nowych specjalności utworzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Waszawie.