Nowe specjalności

Programy specjalności

Program specjalności „Bioekonomia” na kierunku Ekonomia na WNE SGGW w Warszawie

Sylwetka absolwenta specjalności:

Kompetencje:

 1. Zna interakcji między rolnictwem a środowiskiem naturalnym oraz teoretyczne podstawy wykorzystania w gospodarce odnawialnych zasobów biologicznych i źródeł energii.
 2. Zna efekty zewnętrzne generowane w trakcie pozyskiwania, produkcji i przetwarzania zasobów naturalnych i odnawialnych oraz o ekonomiczne aspekty dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo.
 3. Zna możliwości wykorzystania produktów i odpadów rolniczych przez szereg gałęzi przemysłu.
 4. Formułuje założenia nowych projektów i dociera do danych i informacji niezbędnych do ich realizacji oraz zna możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów z obszaru bioekonomii.
 5. Rozumie ideę zrównoważonego rozwoju oraz wykazuje się odpowiedzialnością za środowisko naturalne.

Zestaw przedmiotów specjalnościowych do wyboru realizowanych na specjalności:

 1. Podstawy bioekonomii i biogospodarki.
 2. Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii.
 3. Rynki produktów bio.
 4. Przyroda w służbie człowieka.
 5. Bioetyka i prawo w biogospodarce.
 6. Gospodarcze zastosowanie biotechnologii.
 7. Instytucjonalne uwarunkowania biogospodarki.
 8. Przygotowanie i ocena projektów z zakresu biogospodarki.

Zakres tematyczny przedmiotów

 
Nazwa przedmiotu Obszar tematyczny oraz najważniejsze treści
Podstawy bioekonomii i biogospodarki 1. Geneza, definicje i sektory bioekonomii; Bioekonomia – jej relacje i synergie z innymi dziedzinami nauki i praktyką; Bioekonomia a biogospodarka; Bezpieczeństwo żywnościowe; Koszty i korzyści bioekonomii; Przyszłość bioekonomii. 2. Bioekonomia a zrównoważony rozwój, geneza, definicje, historia, wymiary; Czynniki produkcji w klasycznej ekonomii a „kategorie kapitałów” („łady”) jako podstawa paradygmatu trwałości; Wskaźniki zrównoważonego rozwoju; Wybrane zagadnienia zrównoważonego rolnictwa.
Systemy produkcji biomasy, biopaliw i bioenergii Pojęcie, istota biogospodarki. Produkcja odnawialnych zasobów biologicznych. Odnawialne źródła energii. Gospodarka odpadami, bioprodukty, bioenergia, systemy produkcji biomasy i biopaliw; Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska.
Rynki produktów bio Organizacja rynków i systemy dystrybucji w biogospodarce: rynki produktów rolnych, surowców pochodzenia rolniczego, biopaliw, biomasy, bioenergii / rynki krajowe i międzynarodowe.
Przyroda w służbie człowieka 1. Przyroda i zasoby naturalne – ekosystemy (naturalne i półnaturalne); Człowiek i przyroda; Ekologia a ekonomia; Podstawy rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.
2. Modelowanie rolnictwa jako systemu.
Bioetyka i prawo w biogospodarce 1. Pojęcie i przedmiot bioetyki. Etyka środowiska naturalnego. Problemy etyczne wobec żywności genetycznie modyfikowanej, etyka relacji człowiek – inne zwierzęta, etyka prowadzenia eksperymentów na organizmach żywych.
2. Społeczne i prawne uwarunkowania biogospodarki.
Gospodarcze zastosowanie biotechnologii Pojęcie biotechnologii. Przemysłowe procesy biotechnologiczne. Projektowanie organizmów żywych. Biotechnologia w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Instytucjonalne uwarunkowania biogospodarki Dobra publiczne i wspólne; Źródła i dyfuzja postępu w produkcji żywności, biopaliw i bioenergii. Polityka UE wobec rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, ochrony środowiska, produkcji biopaliw i bioenergii. Międzynarodowa współpraca w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska. Organizacje wspierające rolnictwo i ochronę środowiska (organizacje rządowe, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe).
Przygotowanie i ocena projektów z zakresu biogospodarki Przygotowanie i ocena projektów w biogospodarce (zajęcia w formie ćwiczeń – zespołowe zadania projektowe dla grup studentów).

Program specjalności „Łańcuchy dostaw” na kierunku Logistyka na WNE SGGW w Warszawie

Sylwetka absolwenta specjalności:

Kompetencje:

 1. Rozumie istotę łańcuchów dostaw.
 2. Umie zaprojektować i analizować łańcuchy dostaw.
 3. Umie przedstawić wymagania/ zasady/infrastrukturę składowania i transportowania dla zachowania właściwości produktów rolno-spożywczych.
 4. Umie analizować zagrożenia związane z przepływami produktów i informacji w łańcuchach dostaw oraz potrafi zarządzać ryzykiem.
 5. Ma wiedzę na temat jakości w łańcuchach dostaw i zna zasady jej zapewnienia.

Zestaw przedmiotów specjalnościowych do wyboru realizowanych na specjalności:

 1. Zintegrowane łańcuchy dostaw.
 2. Koncepcje  i metody zarządzania w łańcuchu dostaw.
 3. Przechowalnictwo i magazynowanie produktów żywnościowych.
 4. Transport i systemy dystrybucji.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów w łańcuchu dostaw.
 6. Zarządzanie ryzykiem  w operacjach logistycznych.
 7. Dynamika systemów gospodarczych.
 8. Intermodalne łańcuchy dostaw.

Zakres tematyczny przedmiotów

 
Nazwa przedmiotu Obszar tematyczny oraz najważniejsze treści
Zintegrowane łańcuchy dostaw Pojęcie łańcuchów dostaw. Zagadnienia związane z wymianą dóbr pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw (asymetria informacji, powstawanie kosztów transakcyjnych, prawa własności, efekty zewnętrzne, efekty skali). Integracja podmiotów w łańcuchu dostaw (specjalizacja, ograniczanie kosztów transakcyjnych, ograniczanie niepewności zawierania transakcji). Formy integracji podmiotów w łańcuchu dostaw (formy prawne i organizacyjne w kontinuum wolny rynek – pełna integracja wertykalna). Metody oceny poziomu integracji łańcuchów dostaw. Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej (np. łańcuch dostaw przetworów mleka, łańcuch dostaw przetworów mięsnych, łańcuch dostaw przetworów zbóż itd.).
Koncepcje i metody zarządzania w łańcuchu dostaw Koncepcje zarządzania wykorzystywane w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Łańcuch dostaw zorientowany na klienta (QuickResponse – szybka reakcja, ECR – Efektywna obsługa klienta). Metody sterowania przepływami w łańcuchach dostaw (Różnica między pull i push, Zasady Just in time, warunki wdrożenia i praktyczne korzyści z jego zastosowania, Wybrane metody sterowania zapasami oraz sterowanie zapasami przez dostawcę (VendorManaged Inventory). Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw w Polsce – studia przypadków (Wdrożenie FlowLogistics w DBSchenker; Zastosowanie koncepcji Six Sigma w zarządzaniu przepływami materiałowymi w GE Power Controls; Zwiększenie efektywności procesów logistycznych w Grupie Maspex Wadowice). Gra logistyczna.
Przechowalnictwo i magazynowanie produktów żywnościowych Wprowadzenie do przechowalnictwa i magazynowania produktów żywnościowych. Podstawowe akty prawne związane z przechowywaniem i magazynowaniem produktów żywnościowych. Specyfika przechowywania i magazynowania produktów w sektorze rolno-spożywczym. Wyposażenie magazynów i systemów chłodniczych. Wykorzystanie kontrolowanej atmosfery i radiacji w przechowywaniu żywności; Dobór urządzeń i systemów do tworzenia wymaganych warunków przechowywania i magazynowania produktów rolno-spożywczych. Charakterystyka wybranych systemów przechowywania produktów spożywczych m.in. przechowalnictwo chłodnicze mięsa, przechowalnictwo owoców, przechowalnictwo produktów mlecznych. Projektowanie i tworzenie prostych rozwiązań technicznych w obszarze przechowywania wybranych grup produktów spożywczych. Analiza przypadków przedsiębiorstwa REN, NESTLE, ALGIDA, Giełdy Bronisze, Zakładów Mięsnych Stanisławów.
Transport i systemy dystrybucji Istota dystrybucji, jej zadania, funkcje i formy, Rodzaje kanałów dystrybucji. Kryteria i narzędzia oceny efektywności systemu dystrybucji. Spedycja w łańcuchu dostaw (siatki połączeń, planowanie tras, czas pracy kierowców) Infrastruktura (porty morskie i lotnicze jako elementy krytyczne łańcuchów dostaw). Środki transportu żywności (typy wagonów żywnościowych, statki, samochody-chłodnie, cysterny itp.). Kluczowe przepisy prawne dla transportu produktów żywnościowych. Studia przypadków bazujące na rzeczywistych danych firmy DB Schenker dotyczące strategicznego i operacyjnego planowania i organizacji przewozu towarów transportem: 1) lądowym (samochodowy, kolejowy) 2) powietrznym (samolotowy) i 3) wodnym (morski, śródlądowy).
Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów w łańcuchu dostaw Rola Global Food Safety Initiative – GFSI I International FeaturedStandards (IFS) wzapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności. Standardy GlobalG.A.P orazSystemy BRC I IFS. Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu dostaw w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy ISO 22 000. Znaczenie tacebility w łańcuchu dostaw. Wpływ opakowania na jakość i bezpieczeństwo produktu, najnowsze trendy rozwojowe opakowań do żywności na świecie (opakowania aktywne i inteligentne, nowe materiały opakowaniowe, nowe sposoby zabezpieczania przed otwarciem i falsyfikacją).
Zarządzanie ryzykiemw operacjach logistycznych Teoretyczne podstawy ryzyka i zarządzania ryzykiem, teoria oczekiwanej użyteczności i jej implikacje dla praktyki zarządzania, ryzyko a niepewność, awersja i percepcja ryzyka, zagrożenie a szansa (neutralna koncepcja ryzyka), rozwój zarządzania ryzykiem. Cel zarządzania ryzykiem w logistyce. Potencjalne czynniki ryzyka w logistyce różnych branż, klasyfikacja ryzyka w łańcuchach logistycznych, znaczenie czynnika ludzkiego w zarządzaniu ryzykiem w logistyce. Zarządzanie ryzykiem a operacyjne i strategiczne cele firmy, związek zarządzania ryzykiem ze strategią przedsiębiorstwa. Etapy zarządzania ryzykiem w logistyce. Koncepcje zarządzania ryzykiem przydatne w odniesieniu do logistyki (ERM, Business Continuity Management, Supply Chain Risk Management i inne). Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem (ISO 31000:2009), systemowo – sytuacyjne podejście do zarządzania ryzykiem. Metody pomiaru i szacowania ryzyka, wartość oczekiwana a oczekiwana użyteczność decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka, prawdopodobieństwa subiektywne a obiektywne, wartość zagrożona (value at risk). Metody zarządzania ryzykiem (ograniczania) w logistyce, ubezpieczenia w działalności logistycznej (cargo, przewoźnika, spedytora). Plany ciągłości działania i system zarządzania ciągłością działania na bazie British Standards 25999 / ISO 22301.System zarządzania bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw (na bazie ISO 28000). Zarządzanie kryzysowe. Systemy wczesnego ostrzegania w działalności logistycznej na przykładzie Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF). Zarządzanie ryzykiem w logistyce międzynarodowej.
Dynamika systemów gospodarczych Podejście systemowe i modelowe, koncepcja systemów dynamicznych. Przyczynowo – skutkowe diagramy przepływów. Opis elementów modeli systemów dynamiczny, zasady modelowania. Przykłady modeli systemów dynamicznych. Język symulacyjny VENSIM jako język opisu dynamiki systemów gospodarczych. Symulacja zjawisk w łańcuchu dostaw, m.in. stanu zapasów, planowania produkcji z wykorzystaniem programu VENSIM. Modelowanie systemów logistyczny „zaopatrzenie-produkcja-dystrybucja” z wykorzystaniem programu VENSIM.
Intermodalne łańcuchy dostaw Geneza transportu intermodalnego. Rodzaje i typy transportu intermodalnego. Znaczenie transportu intermodalnego na świecie, w Europie i Polsce. Znaczenie transportu intermodalnego w globalnych łańcuchach dostaw. Uregulowania prawne w zakresie transportu intermodalnego. Charakterystyka intermodalnych łańcuchów dostaw (morski, kolejowy, lotniczy). Organizacja intermodalnych łańcuchów dostaw ze szczególnym uwzględnieniem sektora żywnościowego. Porównanie kosztów intermodalnych i konwencjonalnych łańcuchów dostaw – przykłady.

Seminarium 26.11.2014

Seminarium z przedstawicielami praktyki: 26.11.2014, sala 102, bud. 7, godz. 12-14.


Seminarium 17.11.2014

Seminarium z udziałem praktyków: 17.11.2014, sala D-22, bud. 6, godz. 10-12.


Nowe specjalności na WNE SGGW

W ramach projektu uruchomione są 3 nowe specjalności dostępne dla studentów do wyboru już w roku akademickim 2014/2015. Są to następujące specjalności.

 1. Bioekonomia – specjalność będzie zaproponowana na kierunku Ekonomia (realizowana w języku polskim i angielskim). W ramach specjalności studenci zdobędą wiedzę m.in. z zakresu produkcji i wykorzystania zasobów odnawialnych, propagowania zielonych technologii i ekologicznych rozwiązań w ramach prowadzonej produkcji.
 1. Łańcuchy dostaw – specjalność będzie zaproponowana na kierunku Logistyka (realizowana w języku polskim). W ramach specjalności studenci zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, procesami dostarczania produktów na rynek, sposobów usprawnienia dostaw wyrobów do finalnych odbiorców.
 1. Zarządzanie jakością – specjalność będzie zaproponowana na kierunku Zarządzanie (realizowana w języku polskim). W ramach specjalności studenci zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania organizacją, z uwzględnieniem perspektywy projakościowej, roli członków zespołu w podnoszeniu jakości produktów i usług, kosztów zarządzania jakością.

Przygotowane w ramach projektu nowe programy specjalności są opracowywane na podstawie rozwiązań adaptowanych uniwersytetów przyrodniczych w Bonn i Wiedniu co do ich obszaru tematycznego oraz organizacji kształcenia. Partnerzy uczestniczą w opiniowaniu i opracowywaniu programów kształcenia, w tym podczas wspólnych seminariów, poprzez prace ekspertów.

W przygotowaniu zagadnień poruszanych w ramach nowych specjalności uczestniczą również przedstawiciele pracodawców, aby profil absolwentów odpowiadał zapotrzebowaniu zgłaszanemu na rynku pracy/lw/.